EquiRage
Plastrons en Ruitersport
benodigheden
 Torsy Design 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

EquiRage

 

1-5-2015

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: •1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of

diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst

op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd

systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst

op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,

waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem

persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de

opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

EquiRage

Lekdijk-Oost 46

2861 GB Bergambacht

info@equirage.com

cynthia.b001@gmail.com

KvK : 53712943

Bank : SNS bank

IBAN : NL18SNSB0852968558

BTWnr. : NL181742913B02

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand

gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de

consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op

verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan

de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van

toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van

tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest

gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1 of 5

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in

het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De

beschrijving is voldoende om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te

maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,

die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor

communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te

raadplegen is;

de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op

de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand

komt;

de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze

gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of

periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding

door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld

langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze

aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige

web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende

veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord

aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft

om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan

de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager, meesturen:

a. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan

wel een duidelijke melding betreffende het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de

consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één

jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling

in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. De Ondernemer behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te

accepteren of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan

worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht te annuleren.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product

door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product

slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren

en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de

door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te

ontbinden gedurende vijf werkdagen, vanaf op de dag van het aangaan de overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij

het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6c - Herroepingsrecht bij levering van custom made maatwerk

1 Een speciaal voor u ontworpen plastron, op maat gemaakt oornet of zadeldekjes of degelijke met borduurwerk (namen e.d.) vallen niet onder herroepingrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending

voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag minus verzendkosten zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3.

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig

voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de

consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn (custom made)

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of

diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan

schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen

aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,

worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij

het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de

ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging

ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief Btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod

vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Onze kwaliteitsstandaard is erg hoog, bestellingen worden altijd gecontroleerd op onjuistheden alvorens ze

worden verzonden.

Er wordt garantie gegeven op alle produkten van 3 maanden mits het product normaal wordt gebruikt waarvoor het bestemd is.. Er worden duidelijke onderhoudsvoorschriften met het product meegezonden, zoals wasvoorschriften. Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn, neem dan contact met ons op.

3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af

aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming

van de verplichtingen van de ondernemer tegenover de ondernemer kan doen gelden op grond van

de wet en/of de overeenkomst op afstand.

4. Indien een product wordt aangeboden ter reparatie dat naar het oordeel van ondernemer schade heeft

opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of aan de andere kant voor risico van

de afnemer komt, zal ondernemer de afnemer hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen.

5.

De eventuele kosten van reparatie komen ter rekening van de afnemer er zijn berekend volgens gebruikelijke

uurtarieven van ondernemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een

daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de

uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

1A. EquiRage / Torsy Design strefen er naar alle orders zo snel mogelijk te verwerken.

Voor de plastrons en andere opdrachten geldt 7 werkdagen levertijd. Mits alles voorradig is.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen alle door

ondernemer genoemde (levering) termijnen bij benadering worden gegeven.

Deze zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bij

ondernemer bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale

termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,

vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. De afnemer zal zo spoedig

mogelijk hiervan in kennis worden gesteld.

4. Overschrijding van de door ondernemer opgegeven leveringstermijn(en), door welke oorzaak dan ook, geeft de

afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de

desbetreffende overeenkomst.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer contact (per e-mail of brief)

opnemen met de afnemer.

6. Indien besloten wordt tot ontbinding van de overeenkomst zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft

betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden

voldaan door middel van vooraf overmaken op de bankrekening van EquiRage / Torsy Design

Bij vooraf overmaken wordt pas gestart met het maken van een het bestelde artikel tot het verschuldigde bedrag

op de rekening van EquiRage is bijgeschreven. Andere producten worden ook pas verstuurd wanneer de

betaling is ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van

meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen

gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen

vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de

ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht

om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in

overeenstemming met deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven

worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van

ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer

binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument

een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de

consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument

op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch op grond van de overeenkomst, voor

zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake (in het gebruik van) de producten mocht lijden.

Artikel 15- AANSPRAKELIJKHEID

EquiRage / Torsy Design is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, direct of indirect van welke aard dan ook, aan personen of zaken: * Indien het product niet geschikt blijkt te zijn voor het doel waarvoor het is aangeschaft

* Door gebruik van het product door cliënt of door derden, behalve indien, door de cliënt te bewijzen, sprake zou zijn

van opzet of schuld van de leverancier.

4 of 5

Artikel 16 – Toepasselijk Recht

1. Op elke overeenkomst tussen ondernemer en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.


Selecteer taal
Winkelwagen1428089774-2014-11-17-13.39.22.jpg1428089849-2014-11-26-21.06.02.jpg
EquiRage


          
webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop